Trafik Kaza Kanunu

01.04.2008 Tarihinde Yürürlükte Olan Trafik Kanunu Uygulama Detayları

01.04.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş Trafik Kanunu ile ilgili en son gelişmeler ve uygulama konusundaki genel bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1- Yeni trafik kanunu ile birlikte yürürlüğe girecek olan uygulamada tarafların doldurmaları gereken tutanak’ın  her araçta bulundurulması zorunlu olacaktır. Bu evrak ile birlikte  araçlarda  ruhsat, ehliyet ve trafik poliçe  fotokopileri bulundurulması gerekmektedir.

2- Bu  tutanak  yalnız  trafikte  meydana  gelen  maddi  hasar  ile  sonuçlanan ikili veya daha fazla araç ile   gerçekleşen  kazalarda tüm araç  sürücülerinin kazanın oluş şeklinin tutanak ile tespitinde anlaşması  durumunda  ekte  bulunan  evrak  eksiksiz  tanzim  edilerek  tarafların  imzalaması sonucunda   geçerli   sayılacaktır. Çoklu  kazalarda  birden  fazla  tutanak kullanılabilir. Her tutanak araç sürücüleri tarafından  imzalanmalıdır. Kaza   sonrasında   düzenlenen   tutanağın   eksik doldurulması   veya   tarafların  imzalarının  eksik olması belgenin  geçersiz sayılmasına neden olacaktır.

3- Kaza sonucu taraflarca düzenlenen tutanak ile birlikte ruhsat, ehliyet ve trafik poliçe fotokopileri karşı araç  sürücüsüne  verilmeli ve  alınmalıdır. Meydana gelen kaza sonrasında araçlar olay yerinden kaldırılmadan değişik açılardan resimleri çekilmesi gerekmektedir.

4- İkili veya daha fazla araç ile meydana gelen kaza sonucu aşağıda belirtilen evraklar aynı gün veya en geç ertesi gün tarafımıza teslim edilmelidir.

a- Düzenlenen tutanak veya tutanakların aslı ( Eksiksiz ve ıslak imzalı olması zorunlu )

b- Ruhsat fotokopisi

c- Sürücü ehliyet fotokopisi

d- Karşı araç ruhsat fotokopisi

e- Karşı araç sürücü ehliyet fotokopisi

f-  Karşı araç trafik poliçe fotokopisi

g- Kaza fotoğrafları

Meydana gelen kaza sonrası tarafların tutanak ile tespit yapılması konusunda anlaşmaları, düzenlenen  tutanak ve diğer evrakların eksiksiz olması durumunda olay yerine polis çağırılması gerekmeyecektir.

5- Taraflarca düzenlenen tutanağın geçerli sayılamayacağı durumlar

a- Kazaya karışan sürücülerin tutanak üzerinde imzalarının bulunmaması

b- Kaza tutanağında bulunan imza veya imzaların sahte olması

c- Kaza tespit tutanağında bulunan bilgilerin eksik veya yanlış yazılması

d- Kaza tespit tutanağı düzenlenmiş ancak böyle bir kaza vukuunun gerçekleşmeyip sahte hasar olması

e- Kaza tespit tutanağı ile birlikte karşı araç evraklarının eksik olması ( Bk. Madde 3 )

f- 3 iş günü içerisinde ( bk.madde 3 ) tüm evrakların ulaştırılmaması

Polisin Çağırılmasını Gerektiren Olaylar

Aşağıda belirtilen durumlarda bu tutanak düzenlenmeyecektir. Bu durumlarda 155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesi ise  156  numaralı  telefondan mutlaka  polis  veya Jandarma ihbar yapılarak zabıt tutturulması zorunludur.

Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
- Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
- Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
- Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,
Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
- Trafik kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
- Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise,
- Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa

Anlaşma sağlanamaması durumunda

- Tek taraflı hasarlarda ( Duvara çarpma, Şarampole yuvarlanma, takla atma, Park hali vs. )

ÖNEMLİ UYARILAR

01.01.2006  senesinde  beri basında  yer  alan  01.04.2008  tarihinden  sonra  meydana  gelen  kazalarda artık polis çağırılmayacağı hususundaki bilgiler yanlıştır.

Yeni kanunda bahsedilen anlaşma kazaya karışan kişilerin kazanın her detayında özellikle kusur dağılımı konusunda değildir. Önemli olan tarafların kazanın aralarında dolduracakları tutanak ile tespiti konusunda anlaşmaları ve kazayı olduğu şekliyle tutanağa aktarmalarıdır.

Yukarıda   bulunan   bilgilerin  dikkatlice  okunması  ve  bire  bir   uygulanması  zorunludur. 01.04.2008  tarihinde   yürürlüğe   girecek  yasa  ile  yalnız  maddi  zararla  sonuçlanan  ikili  veya  daha fazla araçlı hasarlarda düzenlenebilecektir.

Meydana  gelebilecek  diğer  kaza  şekillerinde  ve  yukarıda  yer  alan  eksiklik veya uygunsuzluklar da  mutlak polis veya Jandarma tarafından zabıt tutturulması zorunludur.                                                                                                                 

Trafikte bulunan sürücülerin bu duruma riayet etmeleri gerekmektedir.

Kaza sonucunda taraflar  arasında  düzenlenen  tutanak  ve  diğer evraklar ( Bk. 4.madde ) sağlıklı  ve zamanında işlem yapabilmemiz  açısından en geç kaza tarihinden bir gün sonra  tarafımıza  kesinlikle ulaştırılması gerekmektedir.

Kaza  tarihinden  itibaren  3  iş  günü  içerisinde  tarafımıza ulaştırılmayan evraklar geçersiz sayılacak, düzenlenen evrakın geçersiz sayılacağı durumlarda ( Bk.5.madde ) kiracı firmaya fatura edilecektir.

Ekte bulunan boş ve örnek tutanakların çoğaltılarak, araç kullanıcılarına ulaştırılmasından kiracı firma   sorumludur.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun tam metni, boş tutanak ve tutanak örnekleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge (28.12.2007 Sayı:2007/27)

         2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında tarafların kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşmaları halinde trafik kaza tespit tutanağı aşağıdaki esaslara göre düzenlenecektir.

         1.Yalnız maddi  hasarlı  trafik  kazalarında  taraflar  kazanın  oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşırlarsa bu genelgenin ekinde yer alan “Maddi hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı”nı (TUTANAK) yine ekte yer alan açıklamalara göre doldurur ve imzalarlar.

         2.Kazaya karışan tarafların tamamı tarafında imzalanmayan veya sahte imzalı tutanaklar geçerli  kabul edilmeyecektir.

         3.İkiden fazla motorlu aracın karıştığı trafik kazalarında veya gerek görüldüğünde birden fazla form kullanılabilir.Düzenlenen tutanaklar fotokopi yoluyla çoğaltılabilir.

         4.Tutanak  formları  kopyalanabilir  nitelikte  ve  en  az  2 nüsha olacak  şekilde Türkiye Sigorta ve Reasürans  Şirketler  Birliğince  Kara  Araçları  Sorumluluk  ile  Kara Araçları Sigorta branşlarında  ruhsat  sahibi  olan  Sigorta  Şirketlerinden toplanan talebe göre bastırılır.Basım maliyetleri talep edilen miktara göre talep sahibi şirketler tarafından karşılanır.

         5.Bu şekilde düzenlenen Tutanak,Trafik zabıtasınca düzenlenen Trafik kaza Tespit Tutanağı hükmündedir.

         6.Tutanak ile beraber araçlar kaza yerinden kaldırılmadan mümkünse araçların fotoğrafları çekilir ve tutanak ile beraber değerlendirilir.

         7.Hak sahipleri karşı tarafın Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) poliçesini  veya kendi araçlarının Kasko Sigortasını düzenleyen Sigorta Şirketine yukarıdaki madde hükmüne uygun olarak doldurdukları Tutanak ve varsa fotoğraf ile başvuracaklardır.

         8.Başvurulan Sigorta Şirketi en geç takip eden iş günü sonuna kadar Tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’ne (TRAMER) iletir.

         9.TRAMER, Tutanağı ve varsa  fotoğrafları  başvuru  konusu  trafik  kazası  ile  ilgili  Trafik Sigortası şirketleri  ile  Kasko  sigorta  poliçesini  düzenleyen  sigorta şirketlerine en geç takip eden iş günü sonuna kadar elektronik ortamda iletir.

         10.Sigorta  şirketleri  Tutanak  ve  varsa fotoğraflarını TRAMER tarafından gönderilmesini müteakip  3 iş günü içinde bu Genelge ekinde yer alan kaza krokilerini dikkate alarak Tutanak çerçevesin-de   %0, %50, %100  oranlarına  göre  sorumluluk  değerlendirmesi  yapar. Her bir şirket kendi sorumluluk  değerlendirmesi sonucunu elektronik ortamda TRAMER’e iletir. Sigorta  şirketlerinin değerlendirme  sonuçlarına  elektronik ortamda gerçek zamanlı ulaşabilmelerini teminen gerekli alt yapı TRAMER tarafından oluşturulur.

         11.Sigorta Şirketlerince yukarıdaki hükümler çerçevesinde  varılan mutabakat, süresinde değerlen- dirmesini  iletmeyen  diğer  şirketler  için  de  bağlayıcıdır.  İlgili  şirketlerden  birisi  sorumluluk değerlendirmesi  yukarıdaki  hükümlere  uygun  olarak  TRAMER’e  göndermesine rağmen diğer şirketler   süresi   içerisinde   göndermemişlerse   değerlendirme   gönderen  şirketin  belirlediği sorumluluk oranları esastır.

         12.TRAMER, iletilen  değerlendirmelerde  mutabakata varıldığını tespit ederse,bu çerçevede belirle- nen sorumluluk oranlarını ilgili Sigorta Şirketine bildirir.      

         13.TRAMER, tarafından  9.maddeye  göre  yapılan  gönderimi  izleyen 3 iş  gününde  yapılan  şirket değerlendirmelerinde  farklı  sonuçlara  ulaşıldığının  tespiti halinde,Tutanak ve varsa fotoğraflar bu Genelgenin 17.Maddesine göre TRAMER bünyesinde  oluşturulan ilgili Tutanak değerlendirme  Komisyonuna (KOMiSYON) TRAMER’ce sunulur. Komisyon, tutanağı ve varsa çekilen fotoğrafları inceleyerek sorumluluk oranlarını %0,%50,%100 oranları çerçevesinde kesin olarak belirler.Sonuç TRAMER aracılığıyla ilgili şirketlere elektronik ortamda bildirilir.

         14.İlgili Sigorta şirketi yukarıdaki maddeler kapsamında kendisine sorumluluk oranlarının iletilme- sinin ve gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından sekiz iş günü içerisinde tazminatı ödeyecektir.Kara Taşıtları Kasko Sigortasına ilişkin hükümler saklıdır.

         15.TRAMER,hak sahiplerinin tutanak incelemesi başvurularının hangi aşamada olduğunu internet üzerinden öğrenmelerini sağlayacak altyapıyı kurar.

          16.Aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağı trafik zabıtası tarafından düzenlenecektir.

         a-Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu   araç kullanılıyorsa.

         b-Sürücüde yaş küçüklüğü varsa.

         c-Sürücüde Alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa.

         d-Kazaya karışan araçlardan birinin veya daha fazlasının kamu kurumlarına ait olması.

         e-Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse.

         f-Trafik kazasında sadece 3.Şahıslara ait eşyalara zarar gelirse.

         g-kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortasının bulunmaması.

         h-Trafik kazası ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa.

            17.Bu Genelge kapsamında trafik kazalarında kusur değerlendirmesi yapmak üzere Türkiye Sigorta ve  Reasürans  Şirketleri  Birliği (BİRLİK) Yönetim  Kurulu  Kararı ile TRAMER bünyesinde yeterli sayıda Komisyon kurulur.Her Komisyon biri Başkan olmak üzere 3 üyeden oluşur.Komisyonların Başkan ve üyeleri,yetkili olacakları bölgeler Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.Komisyon  üyelerinin  ücret  ve sair mali hakları, TRAMER  tarafından karşılanır. komisyon çoğunlukla karar   verir. Komisyon  üyeleri  çekimser  oy  kullanamaz. Oylamada  eşitlik  olması  halinde Komisyon  Başkanının  oy  kullandığı oran  karara esas alınır. Komisyon  gelen işleri en çok3 iş günü içinde sonuçlandırmak zorundadır.

         18.Tutanak, tutanağın  doldurulmasına  ilişkin  açıklamalar  ve  örnek  tutanaklar poliçe ile beraber  sigorta şirketlerince ücretsiz olarak verilir.

         19.Birlik ve TRAMER internet sitelerinde Tutanak ve doldurulmuş örnek tutanaklar yayınlanır.

         20.Bu Genelge kapsamında ilgili kurumlarca gerekli altyapı 01.04.2008 tarihinde sistemin yürürlüğe girmesini sağlayacak şekilde hazırlanır.

ACİL YOL YARDIMI


7 / 24 Acil yol yardım hizmetine 0-850-250-54-44 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz

Kullanım Kılavuzu


Araç Kullanım Kılavuzunu Görüntülemek için

Tıklayınız...

Talep Formu


Filo Kiralama talepleriniz ve sorularınız için bize ulaşın.

Tıklayınız...

E-mail Bülteni